sv smart consult
  • Начало
  • Статии
  • Правата на работника за съвместяване на трудовите и семейните задължения в България

Правата на работника за съвместяване на трудовите и семейните задължения в България

Правата на работника

Правата на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения в България се укрепиха с промените, влязли в сила от 1 август на миналата година в Кодекса на труда. Целта на тези промени е да се предоставят на работниците и служителите по-големи възможности за приспособяване на работния им режим към индивидуалните потребности, произтичащи от техните семейни задължения.

Според новите разпоредби, работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, 

има право да предложи писмено на работодателя си изменение на продължителността и разпределението на работното време, преминаване към работа от разстояние и други промени на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения. Това означава, че родителите имат възможност да адаптират работното си време, за да се грижат за децата си.

 

Същото право да предложат на работодателя си тези промени имат и работниците или служителите, които полагат грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра, родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини. Това разширява обхвата на лицата, които могат да се възползват от правата за съвместяване на трудовите и семейните задължения.

Изменението на трудовото правоотношение се осъществява по взаимно съгласие на страните и се изразява писмено, когато такава възможност съществува в предприятието.

Ако работникът или служителят желае, може да поиска трудовото му правоотношение да продължи съгласно условията, в които е било преди изменението. Работодателят е задължен да предостави писмен отговор с мотивация в 14-дневен срок, ако откаже изменението на трудовото правоотношение.

 

Важно е да се отбележи, че при постъпване на работа за първи път в предприятието, работникът или служителят може да ползва тези права, след като придобие най-малко 4 месеца трудов стаж. Това включва случаите, свързани с бременност и майчинство, отглеждане на дете до 2-годишна и 8-годишна възраст, както и отглеждането на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство, както и други случаи, определени в закона.

 

Тези промени в Кодекса на труда представляват важна стъпка към по-добро съвместяване на трудовите и семейните задължения в България. Те осигуряват по-голяма гъвкавост и подкрепа за работниците и служителите, които имат семейни отговорности и се нуждаят от приспособяване на работното време и условията си, за да могат да се грижат за своите близки.

 

Екипът на SV Smart Consulting остава на ваше разположение.