Счетоводство за онлайн бизнеси

Счетоводно обслужване

Ние предлагаме цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица. Залагаме на индивидуалният подход към всеки клиент. Част от счетоводните услуги, които може да Ви предложим са:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи;
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Поддържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Обработка на банкови извлечения;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения;
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ;
 • Счетоводни и трудово-правни консултации;
 • Изготвянето и публикувавето на ГФО;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата.
ЗАЯВЕТЕ УСЛУГА

ТРЗ и личен състав

Нашият ТРЗ екип е съставен от квалифицирани ТРЗ специалисти, за да можем да отговорим на Вашите нужди от експертни счетоводни услуги в областта на труд и работна заплата. Част от ТРЗ услугите, които можем да Ви предложим са:

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки за доходи, УП – 2 и Удостоверение за доход;
 • Изготвяне на ведомост за работна заплата;
 • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда;
 • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата;
 • Изготвяне на необходимите документи за пенсиониране;
 • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
 • Регистриране на назначените и прекратени трудови договори.
ЗАЯВЕТЕ УСЛУГА

Заявете счетоводно обслужване