Регистрация и ликвидация на фирми

Регистрация на фирма

Ние можем да извършим всички действия, съобразени с българското законодателство с цел регистрация на Вашата фирма. За да започнем процедурата по регистрация на фирмата ще ни бъде необходима следната информация:

 • Името на съответната фирма, седалището и адреса на управление;
 • Данни на съдружниците;
 • Данните на управителя или управителите на фирмата;
 • Как ще бъдат разпределени дяловете между съдружниците;
 • Размер на капитала – не по-малко от 2 лв.
ЗАЯВЕТЕ УСЛУГА

Ликвидация на фирма

Ликвидацията на фирмата е един дълъг процес, продължаващ между шест месеца и две години в зависимост от размера и вида на фирмата.

 • Взема се решение за ликвидация на дружеството от съдружниците или от едноличния собственик в зависимост от вида на фирмата;
 • Подава се Заявление за ликвидация;
 • Прави се проверка на данъчните и други задължения на фирмата;
 • Свиква се извънредно общо събрание на съдружниците и вземане на решение за назначаване на ликвидатор. Той може да бъде лице от фирмата или външно лице. Впоследствие ликвидаторът подава заявление за заличаване;
 • Публикува се съобщение до кредиторите;
 • Вади се удостоверение, че фирмата не дължи осигуровки за работниците и служителите;
 • Подготвя се пояснителен доклад за придобитото от фирмата имущество;
 • Изготвяне на отчета на фирмата и се подава в Търговския регистър. Известно време след това излиза решението за ликвидация на фирмата.
ЗАЯВЕТЕ УСЛУГА

Заявете счетоводно обслужване