sv smart consult

ТРЗ и личен състав

college-students-with-teacher-sitting-at-desk-in-classroom-studying-languages-sciences.jpg

SV Smart Consulting разполага с екип от високо квалифицирани експерти по ТРЗ и личен състав. Ние ще ви предложим бързо, коректно и конфиденциално администриране на информацията, свързана с вашите служители, съобразена с националното законодателство.

Освен това, нашите специалисти ще ви консултират и предоставят съвети относно всички аспекти на трудовите отношения, включително при сключването и управлението на трудови договори, защита на правата на работниците и справяне със спорове, които могат да възникнат в този контекст. Нашата цел е да ви осигурим пълна правна подкрепа и да ви помогнем да управлявате персонала си ефективно и съобразно с всички регулации и стандарти.

Като наш клиент, Вие ще получите:

 • Изготвяне на трудови договори и всички документи, касаещи назначаване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове
 • Изготвяне и подаване на Декларации Обрaзец № 1 и Обрaзец № 6 в НАП
 • Регистриране на сключени или прекратени договори към НАП, съгласно чл. 62 от КТ
 • Попълване на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД
 • Изготвяне на вътрешнофирмена документация – Вътрешни правила за работната заплата, Заповеди за командировки, Правилник за вътрешния трудов ред и др.
 • Изготвяне на служебни бележки за служителите – справки за полагаем и ползван платен годишен отпуск, удостоверения за доходите и др.
 • Подаване на болнични листове, заявления и приложения в НОИ, свързани с временна неработоспособност
 • Изготвяне на длъжностни характеристики на служителите
 • Оформяне и поддържане на електронен архив на ТРЗ досиета
 • Изготвяне и заверяване на трудови и осигурителни книжки на служителите
 • Изготвяне и подаване на тримесечни и годишни отчети към НСИ, годишни декларации по чл.15 от ЗЗБУТ
 • Представителство пред компетентните органи при проверки и ревизии
 • Консултации по всички въпроси, свързани с ТРЗ

С КАКВО СЕ ОТЛИЧАВАМЕ?

Ние Ви гарантираме, че като наш клиент Вие ще получите специално отношение, като към всеки индивидуален проблем подхождаме с нужното внимание и разбиране. Може да бъдете спокойни, че счетоводните услуги на фирмата Ви са поверени на екип от отлични специалисти, готови да откликнат на всяка Ваша нужда.

"Стреми се към съвършенство – бъди толкова добър, че да не могат да те игнорират."

бюджет 2023

Имате нужда от съдействие?

Нашите експерти ще Ви отговорят до 24 часа в работни дни.