sv smart consult
  • Начало
  • Статии
  • Без удостоверение от училище при еднократните помощи за ученици от втори до четвърти клас.

Без удостоверение от училище при еднократните помощи за ученици от втори до четвърти клас.

удостоверение от училище

Със свежите промени в законодателството, наложени от Закона за държавния бюджет за 2023 година, се установиха нови перспективи по отпускането на еднократни помощи за учениците от втори до четвърти клас. 

Тези промени, които засягат областта на социалните помощи за децата, са от съществено значение за множество семейства.

По-рано, за да получите еднократна помощ за вашето дете, записано във втори, трети или четвърти клас, беше необходимо да представите удостоверение от училището. Това изискване причиняваше допълнителни натоварвания и грижи за родителите, особено в началото на учебната година.

Сега обаче, със законовите промени, одобрени с бюджета за 2023 година, този процес се опростява значително. Еднократните помощи за учениците от втори до четвърти клас вече се отпускат без изричната необходимост от удостоверение за записване в училище. Това означава, че на семействата няма да им се налага да търсят и предоставят този документ, за да получат помощта.

Ако вече сте подали заявление за еднократна помощ без приложено удостоверение, то следва да бъде преразгледано служебно съгласно новите правила.

Този подход има за цел да облекчи процеса по подаване на заявления и да ускори процедурата за одобрение и изплащане на помощта.

Важно е да се отбележи, че за ученици от първи и осми клас изискването за представяне на удостоверение остава в сила. 

Това е валидно ако желаете да получите еднократната помощ преди началото на всяка учебна година (15 септември).

Размерът на еднократната помощ за ученици за учебната 2023/2024 година остава непроменен – 300 лева, които ще бъдат изплатени на две равни части по 150 лева за всеки срок на учебната година. Важно е да се има предвид, че тази помощ подлежи на възстановяване, ако:

  • Детето не започне училище, освен ако има медицинска причина за това.
  • Ученикът не продължи обучението си след първия учебен срок, освен ако има здравословни проблеми.
  • Ученикът натрупа неуважителни отсъствия от 5 учебни часа в рамките на месец, без да има обективни причини за тях.

Заявленията за еднократна помощ за ученици се приемат най-късно до 15 октомври.

Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на Локалната комисия по контрол и констатиране (ЛКК), детето не може да започне училище, но този период не може да надвишава 6 месеца от началото на съответната учебна година.

Заявленията-декларации за отпускане на еднократните помощи се публикуват в раздел „Социално подпомагане“ на уебсайта на правителството на адрес: вижте тук

Как да подадете заявление за отпускане на помощта?

  • Лично, като носите своята лична карта (за справка).
  • Чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща.
  • По електронен път с квалифициран електронен подпис.
  • По електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление по електронен път на електронната поща на Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

За повече информация и контакти с Дирекция „Социално подпомагане“ в страната, посетете следния електронен адрес: вижте тук 

В заключение, новите правила за еднократните помощи за учениците от втори до четвърти клас представляват важна промяна, която цели опростяване и ускоряване на процеса за семействата. Те насърчават по-голямата достъпност до социални помощи и по-лесна процедура за тези, които се нуждаят от тях.

Не забравяйте да последвате нашата Facebook страница за още полезна информация. Екипът на SV Smart Consulting остава на ваше разположение.