Данъчно-осигурителни промени в Бюджет 2023

Данъчно-осигурителни промени 2023

В началото на август, в държавен вестник бяха публикувани следните съобщения по повод данъчно-осигурителните промени в Бюджет 2023.

Закон за бюджета на Република България за 2023 г. и Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. бяха обнародвани. Какви данъчно-осигурителни промени да очакваме?

Промени в Минималния осигурителен доход (МОД) от 01.08.2023 г.:

  • Минималният осигурителен доход се увеличава на 780 лв. За подробности относно новите размери на МОД и фонд ТЗПБ вижте тук.
  • Минималният осигурителен доход за лица, които се самоосигуряват, също се увеличава на 780 лв.
  • Максималният месечен осигурителен доход остава непроменен – 3400 лв.

Нови размери на паричното обезщетение за грижа за деца до 2-годишна възраст според чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване и за грижа за деца до 8-годишна възраст от страна на бащата (осиновителя) според чл. 53ж от същия кодекс за 2023 г. са в размер на 780 лв. Тези промени имат обратна дата от 01.01.2023 г.

Допълнения към Кодекса за социално осигуряване:

  • Добавя се ал. 10 към чл. 123 от ЗДДС, който гласи:

Когато в края на календарно тримесечие общата сума на наличните парични средства в касите, както и размерът на вземанията (включително заеми), предоставени от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица, надвишат 50 000 лв., регистрираните субекти са задължени да подават отделна декларация за съответното календарно тримесечие. Това се извършва съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Срокът за подаване на декларацията е до края на следващия месец след тримесечието.

Тази задължителност се прилага за първи път за третото тримесечие на 2023 г. Декларациите се подават до 14 ноември 2023 г., съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Ограничения за плащания в брой и създаване на безплатна сметка за основни операции:

В съответствие със Закона за ограничаване на плащанията в брой, влязъл в сила на 1 септември 2023 г., се въвежда допълнение, че плащанията на територията на страната могат да се извършват само чрез банков превод или внасяне по банкова сметка за следните случаи:

Трудови възнаграждения, както са определени в Кодекса на труда, изплатени от работодатели със 100 или повече наети лица, с изключение на лицата, които са на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а;

Дивиденти, както са определени в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, когато тяхната стойност е равна или надвишава 1000 лв.

При обработка на плащанията и другите постъпления по банкови сметки на бюджетни организации, администрациите няма да имат право да откажат плащания по карта само на база, че картите не са издадени в България.

Внесена е промяна в Трудовия кодекс, която урежда, че когато работодател изплаща трудово възнаграждение съгласно член 3, параграф 1, точка 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, плащането се осъществява единствено чрез превод или депозиране на средства в банкова сметка, указана от работника или служителя в страната.

Внесено е допълнение към Закона за платежните услуги и платежните системи, което засяга така наречената „безплатна сметка за основни операции“. Съгласно новия член 120а:

Член 120а. (1) Когато на сметка за основни операции, както определено в член 118, се извършват операции по нареждане на собственика на сметката, включително теглене на средства в брой, няма дължими такси, когато се отнасят до средства, получени като трудово възнаграждение, пенсии, помощи и компенсации по социално осигуряване и социална подкрепа, стипендии за ученици, студенти и докторанти.

(2) Сметката за основни операции по член 118 се обслужва безплатно, когато на нея се внасят и съхраняват средства според параграф 1 и лихвите над тях.

(3) Алинея 1 не се отнася за теглене на средства чрез банкови терминали ATM и POS на банки, различни от банката, обслужваща сметката.

Също така, има важни промени по отношение на ваучерите за храна в Закона за корпоративното подоходно облагане.

От 1 януари 2023 г. (с обратна дата) ваучерите за храна по член 209, параграф 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане могат да се използват и за заплащане на електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, за дейности, извършвани от културни организации съгласно Закона за закрила и развитие на културата, и за показ на филми според Закона за филмовата индустрия, както и за туристически услуги съгласно Закона за туризма. Останалата сума от 200 лева месечно, предоставена като ваучери за храна, няма да подлежи на данък или социални разходи.

От 1 януари 2024 г. се въвеждат „Електронни ваучери за храна“. Това са платежни инструменти, които могат да се използват само по определен начин и спазват условията, установени в член 2, параграф 1, точка 11, буква „в“ от Закона за платежните услуги и платежните системи. Те се предоставят от работодателя на работниците и служителите, включително и на тези по договори за управление, които се използват за плащане на храна и хранителни продукти в ресторанти, бързообслужващи заведения и места за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и други, изпълняващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните и съгласно сключен договор с оператор. Електронните ваучери за храна не се считат за електронни пари съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи. Те могат да бъдат физически или виртуални и се зареждат само с ваучери за храна от оператора.

Операторите по член 209, параграф 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане могат да издават и предоставят ваучери за храна на хартиен носител до 30 юни 2024 г. След тази дата, ваучерите за храна ще бъдат издавани само в електронен вид.

От 1 януари 2024 г. до 30 юни 2024 г. данъчно задължените лица могат да предоставят на наетите лица за конкретен месец само ваучери за храна на хартиен носител съгласно член 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане или само електронни ваучери за храна съгласно член 209а от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Електронен фиш

В Закона за движението по пътищата се въвежда нова разпоредба, съгласно която се признават за връчени и електронният фиш или наказателното постановление, глобата или имуществената санкция, за които е извършено плащане. За датата на връчване се счита датата на плащане.

Превоз на стоки с висок фискален риск

Има изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно превоза на стоки с висок фискален риск. Според новата разпоредба, лицето, което извършва превоз на такива стоки, трябва да предостави предварително данни за превоза на стоки с висок фискален риск при изпълнение на фискален контрол.