sv smart consult

Можем ли да ползваме данъчни облекчения през 2023 г.?

данъчни облекчения

И тази година имаме право да ползваме облекчения при подаване на годишна данъчна декларация. Всички граждани, получили облагаеми доходи през 2022 г., ще могат да намалят данъчната си основа с предвидените в закона данъчни облекчения. 

Ако, след ползването им се формират суми за възстановяване, те се плащат в срок от 1 месец след подаване на декларацията. За целта, хората, които искат да понижат общата си годишна данъчна основа за 2022 г., попълват Приложение № 10 от формуляра по чл. 50 от ЗДДФЛ. Важно е да отбележим, че лицата с дейност като търговци, ЕТ и земеделските стопани с облагане като ЕТ подават декларации от 1 март до 30 юни.  

Най-важното условие за използване на данъчни облекчения, което данъкоплатците трябва да покриват е да нямат публични задължения, които подлежат на принудително изпълнение. 

От какви данъчни облекчения можете да се възползвате? 

  • Данъчно облекчение за деца и деца с увреждания.

  • Данъчно облекчение за ремонт и/или подобрения на собствено жилище. Това покрива направените през 2022 г. плащания за труд в общ размер до 2000 лв. За тази цел е необходимо наличие на документи, удостоверяващи плащането за труд.

  • Годишната си данъчна основа могат да намалят и млади семейства, които са закупили имот със ипотечен кредит. Намаляването става чрез лихвите, платени по първите 100 хил. лв. от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. За да се използва този тип данъчно облекчение, то следва хората да имат сключен брак. Също така, е нужно поне единият от тях да няма навършени 35 г. към датата на сключване на договора за ипотека.

  • Данъчно облекчение за намалена работоспособност. От такъв тип данъчно облекчение могат да се възползват лица с и над 50% инвалидност. Това им позволява да понижат данъчната си основа със 7920 лв.

  • Можете да получите данъчно облекчение и с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10%. Това включва и лични вноски за доброволно здравно осигуряване, както и вноски по договори за застраховки „Живот“.

  • Данъчната си основа могат да намалят и лица, които са правили различни дарения през изминалата 2022г. За целта е нужно да се приложат копия от документи, удостоверяващи статута на лицето, получаващо дарението, както и че то е получено.

  • Не на последно място, данъкоплатци, които са купили осигурителен стаж при пенсиониране също могат да понижат данъчната основа с размера на направените вноски. 

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация и помощ при подаване на данъчната ви декларация.