sv smart consult
  • Начало
  • Статии
  • Какво трябва да знаем за проверката за установяване на факти и обстоятелства (ПУФО)

Какво трябва да знаем за проверката за установяване на факти и обстоятелства (ПУФО)

ПУФО

ПУФО е съвкупност от действия на органите по приходите относно коректното спазване на данъчното и осигурителното законодателство. С проверка могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски. По този начин не се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице.

Основната разлика между проверка и ревизия като форми на данъчен контрол е, че чрез проверка не могат да се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.

Чрез проверките като форма на данъчен контрол може да се контролира  само спазването на данъчното и осигурителното законодателство. Проверката се извършва от органите по приходите, без да е необходимо изрично писмено известие. ПУФО обикновено започва с връчване на проверяваното лице на Искане за представяне на документи и писмени обяснения (ИПДПО).

Важно е да споменем, че ПУФО се съдържа в нормата на чл. 110, ал. 5 от ДОПК, съгласно която,  когато в закон не е предвидено друго, срокът за извършване на проверките не може да бъде по-дълъг от 6 месеца от датата на първото процесуално действие, което се удостоверява с протокол или връчено искане по чл. 37, ал. 3.

Ако 6-месечният срок се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до 6 месеца с резолюция на органа, възложил проверката. Когато за резултатите от проверката се съставя протокол, той се предоставя на лицето в 7-дневен срок.

Съгласно чл. 111 от ДОПК, при извършване на ревизия или проверка действията по чл. 40 за обезпечаване на доказателства, се извършват от органи по приходите, оправомощени със заповед на териториалния директор на НАП или упълномощено от него лице, които се легитимират със служебна карта и предоставят копие от заповедта, удостоверяваща възлагането на тези правомощия.

Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси, свързани с ПУФО. Свържете се с нас чрез формата за запитвания на сайта и запазете час за консултация.