sv smart consult
  • Начало
  • Статии
  • Прекъсват ли неработните дни временната неработоспособност?

Прекъсват ли неработните дни временната неработоспособност?

временната неработоспособност

Временната неработоспособност е важен аспект на трудовите права и социалното осигуряване. В тази статия ще разгледаме въпроса дали неработните дни прекъсват временната неработоспособност и каква е нормативната уредба по този въпрос в България.

Неработни дни и временна неработоспособност

Неработните дни не прекъсват временната неработоспособност. Това означава, че ако болничният лист приключва в петък и в понеделник лицето не е възстановено, новият болничен лист ще бъде издаден от събота, при условие че диагнозата е същата и има връзка с предходното заболяване.

Нормативна уредба

Наредба за медицинската експертиза

Чл. 6 (5)

Чл. 6 (5) от Наредбата за медицинската експертиза гласи, че неработните дни, както и ползването на друг законоустановен отпуск, не прекъсват временната неработоспособност. Прекъсване на временната неработоспособност се допуска само когато лицето се е явило на работа със съгласието на органа, разрешил отпуска по болест (лекуващият лекар, ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК). Това обстоятелство се отразява съответно в амбулаторен лист (АЛ), медицински протокол на ЛКК или експертно решение по реда на правилника по чл. 109 от Закона за здравето (ЗЗ).

Чл. 13 (1)

Чл. 13 (1) от Наредбата за медицинската експертиза постановява, че болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година. В посочените 14 дни, съответно 40 дни, не се включват дните за временна неработоспособност поради карантина.

Прекъсват ли почивните и празничните дни временната неработоспособност?

Според разпоредбата на чл. 6, ал. 5 от Наредбата за медицинската експертиза, неработните дни, както и ползването на друг законоустановен отпуск, не прекъсват временната неработоспособност. Прекъсване на временната неработоспособност се допуска само когато лицето се е явило на работа със съгласието на органа, разрешил отпуска по болест (лекуващият лекар, ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК). Това обстоятелство се отразява съответно в амбулаторен лист, медицински протокол на ЛКК или експертно решение по реда на правилника по чл. 109 от Закона за здравето (ЗЗ).

Неправилни практики

Нарушение на чл. 13, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза се наблюдава, когато са издадени два болнични листове за временна неработоспособност, по единия от които отпускът изтича непосредствено преди почивните или празничните дни, а по другия болничен лист, макар и първичен, започва непосредствено след тях и сборът от дните в отпуск е повече от 14 дни.

Дни за карантина

Важно е да се отбележи, че дните за временна неработоспособност поради карантина не се включват в 14-те дни непрекъснат отпуск по болест, разрешен еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина.

В заключение

неработните дни не прекъсват временната неработоспособност, съгласно българската нормативна уредба. Тази разпоредба осигурява защита на правата на работещите, като гарантира, че те могат да се възстановят от заболявания без прекъсване в осигурителния им статус.