sv smart consult

Самооблагане с ДДС за получени услуги

Самооблагане с ДДС

Счетоводна къща SV Smart Consulting е една от водещите фирми в областта на счетоводството и данъчното консултиране. В тази статия ще разгледаме темата за самооблагане с ДДС за получени услуги и ще се фокусираме върху следните точки:

Трите условия за възникване на задължение за самооблагане с ДДС за получени услуги: 

За да се наложи самооблагане с ДДС при получаване на услуги, трябва да са изпълнени следните три условия:
а) Услугата е предоставена от регистриран доставчик от друга държава-членка на Европейския съюз.
б) Получателят на услугата е регистриран за ДДС в България.
в) Услугата е обект на самооблагане в съответствие с българското законодателство.

Издаване на протокол за самооблагане и отразяването му в дневниците за продажби и покупки: 

При получаване на услуги, за които е необходимо самооблагане с ДДС, получателят на услугата трябва да издаде протокол за самооблагане. В протокола се посочва информацията за услугата, доставчика и получателя, както и размерът на ДДС, подлежащ на самооблагане. Протоколът трябва да бъде отразен в дневниците за продажби и покупки на получателя на услугата.

Изключения от задължението за самооблагане, но задължение за издаване на протокол: 

Има случаи, когато получателят на услугата няма задължение да се самообложи с ДДС, но все пак трябва да издаде протокол за самооблагане. Това важи, например, за получените финансови и застрахователни услуги. В тези случаи, получателят издава протокол, но не самооблага получената услуга.

Задължение за издаване на протокол с 0% ДДС: 

Има и ситуации, в които получателят на услугата трябва да издаде протокол с 0% ДДС. Това важи, например, за получени транспортни услуги и закупени самолетни билети. В такива случаи, услугата не е обект на самооблагане с ДДС, но за да се докаже, че транзакцията е извършена с нулева ставка на ДДС, се издава протокол със специална отбелязка за 0% ДДС.

Самооблагане при услуги, свързани с недвижими имоти: 

Съгласно българското законодателство, получателят на услуга свързана с недвижим имот, предоставена от доставчик от друга държава-членка на ЕС, трябва да се самообложи с ДДС. Това включва услуги като недвижимо имущество, наеми, строителство и подобни.

Задължение за регистрация по чл.97а, ал.1 от ЗДДС във връзка с получени услуги: 

Ако получателят на услугата е задължен да се самооблага с ДДС, той трябва да се регистрира по чл.97а, ал.1 от Закона за ДДС. Това означава, че трябва да подаде заявление за регистрация в Националната агенция за приходите и да се включи във възстановяваният ДДС.

Счетоводна къща SV Smart Consulting се грижи за професионалното си консултиране и счетоводни услуги, свързани със законодателството за ДДС. Клиентите на фирмата могат да се възползват от компетентността и експертизата на екипа, за да осигурят съответствие с правилата и да се избегнат евентуални грешки при самооблагането с ДДС за получени услуги.