sv smart consult

За какво ни е необходим електронен подпис?

електронен подпис

Електронните подписи навлизат все повече и повече в ежедневието ни, особено когато говорим за междукомпанийни отношения. Може да кажем спокойно, че това се повлиява най-вече от нарастващата се дигитализация, навлизаща устремено във всички сфери на живота ни. 

Какво всъщност е електронен подпис?

„Електронен подпис е реквизит на електронен документ, предназначен за защитата му от фалшификация. Издава се от сертифициращ орган и съдържа името на титуляра, сериен номер, дата на валидност и копие от публичния ключ. Някои от електронните подписи се подчиняват на стандарт X.509. Електронните подписи могат да бъдат проверявани в специални регистри. На практика това е математическа функция, получена в резултат на криптографска обработка на информацията, извършена с цел да се удостовери самоличността на изпращача и да се гарантира, че информацията не е била променяна по пътя между изпращането и получаването (запазена е нейната цялост)”. 

Видовете електронни подписи според българското законодателство са: 

Усъвършенстван електронен подпис (УЕП) и Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Усъвършенстван електронен подпис е електронен подпис, който дава възможност за идентифициране на автора, той е свързан по уникален начин с него, създаден е със средства, които са под контрола само и единствено на автора, и е свързан с електронното изявление по начин, който осигурява установяването на всякакви последващи промени.

Квалифициран електронен подпис е усъвършенстван електронен подпис, който е придружен от издадено от доставчик на удостоверителни услуги удостоверение за квалифициран електронен подпис, отговарящо на изискванията на чл. 24 и удостоверяващо връзката между автора и публичния ключ за проверка на подписа, и
е създаден посредством устройство за сигурно създаване на подписа.

Изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифицирания електронен подпис се определят с наредба на Министерския съвет. Квалифицирани електронни подписи са усъвършенстваните електронни подписи на Комисията за регулиране на съобщенията, с които тя подписва актовете, издавани въз основа на правомощията й по закон, усъвършенстваните електронни подписи на доставчиците на удостоверителни услуги.

Използвайки електронен подпис ние спестяваме и доста време, защото не е нужно да се срещаме наживо с клиенти, да ходим по институции лично и тн. Това ни улеснява в подаването на различни видове документи, договори включително НАП, НСИ, Агенцията по вписванията, НОИ, Инспекция по труда, Държавната администрация и други. С помощта на електрония подпис вие лесно може да подписвате важни за вас документи през телефона си без значение от местонахождението ви, нужен ви е само интернет!