sv smart consult

Какви документи са нужни за регистрация на фирма?

регистрация на фирма

Един от много често задаваните въпроси, които виждаме е свързан с документите, които са нужни за регистрация на фирма. В днешната статия ще обърнем внимание на точно това запитване. 

Кой тип дружество е най-разпространен в България?

За регистрацията на фирма се изискват документи, чиито набор се определя от правната форма на фирмата, която трябва да се регистрира. В България най-често се използва фигурата на дружеството с ограничена отговорност, тоест ЕООД или ООД. Това всъщност се случва, тъй като ООД или ЕООД могат да бъдат регистрирани с минимален учредителен капитал от 2 лева. В допълнение, при този тип дружества, имуществената отговорност на съдружниците е отделна от тази на самото дружество. 

Документите, нужни за регистрация на фирма. 

Първата стъпка е да изберете най-подходящата правна форма за своето търговско дружество. Както споменахме по-го, най-често фирмите се регистрират като ООД или ЕООД

Ето и списък с необходимите документи и общи обстоятелства:

  • Избор търговска фирма (име). Тук е хубаво да проверите дали името, което сте избрали е свободно в Търговския регистър. Данните сочат, че най-честата причина за отказ за регистрация на фирма е именно вече заето име. 
  • Капитал (за ООД минимума е 2 лв.);
  • Описание на бъдещия предмет на дейност на дружеството;
  • Седалище и адрес на управление (адрес за кореспонденция);
  • Съдружници;
  • Управител;
  • Дружествен договор или учредителен акт;
  • Попълнени декларации по чл.142 от ТЗ и по чл.141, ал.8 от ТЗ;
  • Нотариално заверен подпис на управителя; 

За успешно регистриране на ООД или ЕООД в търговския регистър се заплаща държавна такса по сметка на Агенция по вписванията и се подава заявление по образец А4. Към него се прилагат всички гореспоменати документи. Трябва да разполагате със съставен дружествен договор или учредителен акт, както и да има решение на учредителното събрание. Представянето на попълнени декларации по чл.142 от ТЗ и по чл.141, ал.8 от ТЗ е задължително, както и нотариално заверен образец от подпис на управителя. Нужно е да има сключен договор за управление между дружеството и управителя. Не на последно място трябва да се открие набирателна сметка в банка по ваш избор, в която да внесете учредителният капитал на дружеството. След, което е нужно да се приложи документа от внесената сума по набирателната сметка и да се попълни декларация от управителя по чл.13, ал.4 от ЗТР.  

Какво се случва, след като сме готови с всички документи? 

След като попълните всички необходими документи, както и заявлението за за регистрация на фирма, можете да ги подадете на място в Агенция по вписванията или по електронен път с електронен подпис на управителя или на упълномощено лице. При подаване на място в Агенция по вписванията документите за регистрация в оригинал остават там. 

Ние, от SV Smart Consulting, сме готови да помогнем в избора за правната форма на вашата бъдеща фирма, както и да изготвим и подадем всички необходими документи в търговския регистър, за да се регистрира вашата фирма максимално бързо и лесно. За вас остава единствно да започнете да осъществявате търговска дейност и да развивате успешно бизнеса си.

Не се колебайте да се свържете с нас ако имате нужда от помощ при регистриране на вашата фирма, регистрация по ЗДДС, както и ДДС, и счетоводно обслужване.