Пълна промяна на трудовите книжки до 1 юни 2026 г.

трудовите книжки

Във връзка с предстоящата реформа в трудовото законодателство, Министерството на труда на Република България обявява нова наредба, целяща замяната на всички съществуващи трудови книжки до 1 юни 2026 г. Тази промяна подчертава прехода към по-съвременна и ефективна система за управление на трудовата заетост.

Основни промени в дизайна и функционалността

Нов дизайн и характеристики

Трудовите книжки ще претърпят визуална промяна, като новият дизайн ще включва бордо цвят вместо традиционния син. Освен това, ще бъдат добавени нови полета и реквизити за по-добро документиране на трудовия стаж.

Разпределение по етапи

Първите нови трудови книжки ще бъдат издадени от 1 юни 2020 г. Предимство за получаването им ще имат хората, които тепърва започват работа, както и тези, които са загубили предишните си книжки. Следващата група включва лица, които са изчерпали страниците на текущите си книжки. За останалите, наредбата задължава замяната на старите книжки с нови до 1 юни 2026 г.

Допълнителни подобрения и регулации

Промени в наредбата

Новата наредба представя изменения в образеца на трудовите книжки, като се включва вписването на код по националния класификатор на професиите и категорията труд. Също така, се урежда изискването за поставяне на щемпел при прекратяване на трудовото правоотношение, който ще съдържа важна информация като дати на постъпване и напускане, основание за прекратяване и продължителност на стажа.

Опростяване на процесите

Процедурите за работодателите се улесняват значително с отпадането на изискването за водене на дневник за издадените трудови книжки. Вместо това ще се поддържа регистър на трудовите книжки, което ще намали административната тежест.

Единен електронен трудов запис

От 1 юни 2026 г., всяка информация относно трудовия стаж ще бъде централизирано съхранявана в единен електронен трудов запис, като част от новия регистър на заетостта, управляван от Националната агенция за приходите (НАП). Това представлява значителна стъпка към дигитализацията и улесняване на достъпа до трудови и осигурителни данни.

В заключение

Преходът към новата система за управление на трудовата заетост и замяната на традиционните трудови книжки с единен електронен трудов запис представлява важна стъпка към оптимизиране и модернизиране на трудовото законодателство. Тази реформа е очаквана да подобри значително управлението на трудовите отношения в България, като същевременно намалява административната тежест за работодателите и предоставя по-добра защита на правата на работниците.

За допълнителна информация, можете да посетите официалния уебсайт на Министерството на труда: https://www.mlsp.government.bg